Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JisforBeauty en op iedere tussen 
JisforBeauty en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder
toegankelijk en opgenomen op de internetsite van JisforBeauty. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk
exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. JisforBeauty behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken
van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
derden niet door JisforBeauty erkend.
1.4 JisforBeauty garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in
het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal JisforBeauty bestellingen tenminste binnen 14 dagen
uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 14 dagen of anders 
overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is
om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de consument binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht
de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van JisforBeauty zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
JisforBeauty geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het
rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder
opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De 
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na 
ontvangst schriftelijk melding te maken bij JisforBeauty. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 
dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product 
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van 
het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 
28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt JisforBeauty zicht het recht om 
waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt
JisforBeauty binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van 
retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg
voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. 
Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden 
nimmer gerestitueerd. 
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
  • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • de levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij JisforBeauty, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
van JisforBeauty. JisforBeauty houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden. 
5.2 JisforBeauty respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 JisforBeauty maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf
van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over
te gaan tot terugzending aan JisforBeauty) deze gebreken binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek 
schriftelijk te melden aan JisforBeauty. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,
doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door JisforBeauty gegrond worden bevonden, zal JisforBeauty de
geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van
JisforBeauty bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar 
keuze van JisforBeauty) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering 
van JisforBeauty gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van JisforBeauty voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, 
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 JisforBeauty is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens JisforBeauty in gebreke is; B) de afnemer de
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van JisforBeauty en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt JisforBeauty zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden JisforBeauty slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van JisforBeauty gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 JisforBeauty kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen JisforBeauty en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door JisforBeauty op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 JisforBeauty behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van JisforBeauty gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 JisforBeauty is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JisforBeauty alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 JisforBeauty behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en
is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JisforBeauty
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien JisforBeauty bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 JisforBeauty is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of
raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door JisforBeauty aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
JisforBeauty zolang de afnemer de vorderingen van JisforBeauty uit hoofde van de overeenkomst of
eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de
afnemer de vorderingen van JisforBeauty wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door JisforBeauty geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JisforBeauty of een door
JisforBeauty aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin JisforBeauty haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar
mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht JisforBeauty zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven aan JisforBeauty.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen JisforBeauty en koper, welke niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Nieuwerkerk aan den IJssel kennis,
tenzij JisforBeauty er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van
de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.

 

 

Volg JisforBeauty ook op: